Miljö

Miljön och klimatförändringarna går självklart inte båtlivet förbi.
Hässelby Sjösällskap är en allmännyttig ideell förening som har som mål att med små medel främja båtlivet. För att skapa förutsättningar för en långsiktig och lyckosam verksamhet måste hänsyn tas till klubbens och båtlivets potentiella miljöpåverkan på mark, luft och vatten och åtgärder vidtas för att minimera denna belastning på miljön.

Vi ligger mitt i Östra Mälarens vattenskyddsområde
Östra Mälaren VattenskyddsområdeHSS varv och hamn ligger ett område som ingår i Östra Mälarens vattenskyddsområde från vilken Stockholms dricksvatten hämtas på Lovön och därmed utöver ovan följa de skyddsföreskrifter som gäller för vattenskyddsområden.

Hässelby Sjösällskap och dess medlemmar ska:
Sträva efter att så långt som möjligt minimera miljöpåverkan av verksamheten genom att agera på ett miljöriktigt sätt i båtutnyttjandet, framför allt genom att följa gällande miljölagstiftning samt de miljöregler och den avfallsplan som klubben tagit fram.

Efter bästa förmåga välja de mest miljövänliga alternativen samt produkter som godkänts av myndigheter vid underhållsarbeten på den egna båten, vid båttransport (drivmedel) och vid omhändertagande av avfall.

Sprida informationen om klubbens miljöpolicy och miljöregler för att Hässelby Sjösällskaps ambitioner och mål avseende miljöförbättrande åtgärder ska få genomslag.

Att verka för en god avfallssortering i den utsträckning som den är miljömässigt motiverad.

Information från Båtunionen

Kemikalieinspektionen har ändrat definitionerna för användande av bottenfärg med biocid från område för huvudsaklig fart till huvudsaklig förtöjningsplats. Det innebär skärpta regler för båtägare som har flera båtplatser och där någon båtplatserna ligger i områden med restriktioner för vilken bottenfärg som får användas.

Kemikalieinspektionen har delat in landet i tre områden. Varje område har egna regler för vad som är tillåtet för båtbottenmålning.

Den nordliga delen omfattar Haparanda–Örskär (SO Gävle) och alla insjöar. Där är det förbjudet att måla med alla typer av bottenfärg som innehåller biocider. Inom området Trelleborg–Örskär är påväxtproblemen större eftersom havets salthalt är högre. Inom detta område är en mindre mängd biocid tillåten och färgerna saluförs under beteckningen ”ostkustfärg”.

Inom området norska gränsen–Trelleborg växer havstulpanerna och andra vattenlevande organismer mycket mer än i Östersjön. Generellt gäller att saltare vatten innebär svårare påväxt. Inom detta område finns biocidbottenfärger under beteckningen ”västkustfärg”.

Det är viktigt att känna till begreppet ”huvudsaklig förtöjningsplats”, vilket avgör med vilken färg båten får målas med. KEMI anger att användningsvillkoret huvudsaklig förtöjningsplats avser den egna, fasta båtplatsen man äger eller har kontrakt för.

Om båten har flera förtöjningsplatser får båten bara målas med den bottenfärg som är tillåten i det område som har de strängare reglerna. Regelverket omfattar enligt representanter för KEMI endast den huvudsakliga förtöjningsplatsen och ska inte hindra transport eller genomfart. En båt med huvudsaklig förtöjningsplats i saltvatten får således gå in i ett sötvattendrag under semestern eller på väg från eller till sin vinteruppläggningsplats. I Stockholm har båtklubbar på stadens mark fått förbud att använda biocidfärger, vilket är ett beslut som kommunen eller en mark/vattenägare har rätt fatta inom ramen för Miljöbalken. En båtklubb med egen mark i t.ex Vänern kan tillåta målning med biocidfärger för båtar som endast har båtplats på västkusten då transport till och från båtuppläggningsplatsen inte hindras i KEMIs nya definition.

På KEMI:s hemsida finns också en sammanställning över godkända färger för både ost- och västkusten. För Bottenviken och insjöar saluförs även biocidfri bottenfärg.
Listor med biocid bottenfärger för ost- och västkust hittar du här

@ 2017 Hässelby Sjösällskap

X
X