Miljöregler

Miljöregler Hässelby Sjösällskap (HSS)
– Hässelby Sjösällskap har som mål att minimera hälso- och miljöpåverkan vid båtutnyttjande samt underhållsarbeten.
– Hässelby Sjösällskaps miljöregler skall följas av alla medlemmar i Hässelby Sjösällskap och är en viktig del i sällskapets verksamhet.

• Medlem i Hässelby Sjösällskap skall vidta åtgärder så att inte spill av miljöfarlig vätska, t.ex. olja, glykol och drivmedel rinner ut i vattnet eller på land.
– Vid olycka där miljöfarlig vätska kommer ut i vattnet skall räddningstjänst larmas omedelbart via telefonnummer 112.
– Vid liknande olycka på land finns Absorbtionsdukar i miljöstationen. Kontakta Miljöansvarig alternativt annan HSS styrelsemedlem för att komma åt dessa och vid behov kontakta även räddningstjänsten.
• Medlemmar i Hässelby Sjösällskap skall sträva efter att övergå till att använda miljövänliga alternativ av olja, drivmedel, glykol samt andra miljöfarliga kemikalier där sådana finns.
• Undvik tomgångskörning och se till att serva motorn regelbundet vilket bidrar till att hålla nere bränsleförbrukningen.
• Det är förbjudet enligt lag att tömma sin båttoalett i vattnet. För tömning av båttoaletter hänvisas till Kvarnvikens Båtklubb eller andra toatömningsstationer.
• Aktuell lista på installerade stationer finns på: www.batmiljo.se.

Slagvatten: Som Medlem i Hässelby Sjösällskap är du skyldig att se till att förorenat slagvatten inte hamnar i sjö eller på land.
– Förorenat slagvatten ska hanteras som farligt avfall och hanteras därefter. (Se under rubriken Avfallshantering – Miljöfarligt avfall).
Om förorenat slagvatten kommer ut i vattnet skall räddningstjänst larmas omedelbart via telefonnummer 112.
– Vid liknande olycka på land finns Absorbtionsdukar i miljöstationen. Kontakta Miljöansvarig alternativt annan HSS styrelsemedlem för att komma åt dessa och vid behov kontakta även räddningstjänsten.

• Vid underhållsarbeten som tex slipning eller på annat sätt damm spridande arbeten skall underlag samt sidor på båten täckas så att dammpartiklar inte sprids.
– Vi rekommenderar att använda någon form av dammsugare eller filter kopplat till slipmaskin vid den typen av arbete.
– Det är viktigt att slipdammet samlas upp och hanteras som miljöfarligt avfall. (Se under rubriken Avfallshantering – Miljöfarligt avfall).
• För sin egen hälsa är det mycket viktigt att rekommenderad skyddsutrustning används vid arbeten på sin båt. Se rekommendationer på förpackningar och burkar. Ex kan vara andningsskydd vid slipning eller handskar vid hantering av vätskor.

Båtbottenfärger:
– Hässelby Sjösällskaps medlemmar rekommenderas redan från år 2016 överväga att inte använda båtbottenfärg.
– Medlem som har båt med bottenfärg innehållande Tributyltenn (TBT) skall inom 2016 sanera sin botten från dessa ämnen. Kontakta miljöansvarig om osäkerhet finns. Miljöansvarig har även rätt att om misstanke finns utföra stickprov.
– Medlem som har båt med Bottenfärg innehållande Koppar, Zink eller liknande ämnen skall inom 3år (före år 2019) fasa ut denna.
– För medlem vars båt har sin huvudsakliga vistelse längre än halva säsongen i Mälaren, gäller totalt förbud av bottenfärger innehållande biocidfärger.

Info om godkända bottenfärger hittar du här: Godkända bottenfärger)

@ 2017 Hässelby Sjösällskap

X
X