Ansvarsfördelning

Ansvarsfördelning
Som medlem i Hässelby Sjösällskap förbinder du dig att följa HSS miljöpolicy samt tillhörande miljöregler och avfallshantering.

  • Hässelby Sjösällskaps styrelse har även ett särskilt ansvar för:
  • Att ombesörja att klubbens miljöpolicy är känd av alla klubbmedlemmar samt eventuella leverantörer och att den görs tillgänglig även för allmänheten och andra berörda.
  • Att upplysa medlemmarna om Hässelby Sjösällskaps miljöregler och avfallshantering samt att göra dessa tillgängliga och praktiskt användbara.
  • Att fortlöpande revidera arbetet med miljöförbättrande åtgärder och följa eventuella nya krav som uppkommer enligt lag eller vedertagen praxis.
  • Att vid behov upprätta mätbara mål och handlingsplaner för klubbens miljöarbete så att syftet med miljöpolicyn nås, samt att granska klubbens miljöarbete mot dessa miljömål.
  • Att ha ett egenkontrollprogram och utföra schemalagda miljökontroller.
  • Att genom att ha en miljöpunkt som stående punkt på styrelsemöten samt medlemsmöten alltid ha fokus på miljöfrågor.
  • Att årligen utse ett miljöombud som på uppdrag av styrelsen ansvarar för att driva miljöarbetet enligt ovanstående punkter.
  • Hässelby Sjösällskaps miljöpolicy ska granskas årligen av styrelsen och uppdateras vid behov.

Sidan senast uppdaterad 2017-02-04

@ 2021 Hässelby Sjösällskap