Båtbottenfärger

Regler kring bottenfärger

Användningen av båtbottenfärg innehållande biocider är sedan en lång tid tillbaka förbjudet i Mälaren. Anledningen är att dessa färger läcker metaller och andra miljögifter som kan påverka fler djur och växter än dem som färgen avser att bekämpa. De vanligaste biociderna i båtbottenfärg är koppar och zink och tidigare det nu förbjudna ämnet tributyltenn (TBT).

I Östersjön är det tillåtet med bottenfärger innehållande biocider för ostkustbruk. Anledningen till att det råder olika regler i Mälaren jämfört med Östersjön beror dels på att påväxt ökar med ökande salthalt och dels på att livet i sötvatten är känsligare mot koppar än livet i brackvatten. Det är även från Mälaren vi tar vårt dricksvatten och därför är användningen av alla bekämpningsmedel (biocider) förbjudet inom vattenskyddsområdet.

Stockholms stads krav

Stockholms stad ställer krav på att alla båtklubbar i staden med hemmahamn i Mälaren ska sluta använda båtbottenfärger innehållande biocider och att alla båtar som har sådana färger ska vara sanerade vid utgången av år 2020.

Enligt reglerna får du bara måla med färger som är godkända för din hemmahamn. Det innebär följande hos oss:

  • Om båten ligger i Mälaren får du bara använda biocidfri bottenfärg.
  • Har du bara din båt förvarad på varvet och hemmahamn i Östersjön får du måla med biocidfärger för ostkustbruk.
  • Har du hamnplats i Mälaren och i Östersjön är det mälarplatsens regler som styr och du får då bara använda biocidfria färger.

Om möjligt undvik att måla din båt

I Mälaren får alltså endast biocidfria färger användas. Sådana färger är vanligen märkta med exempelvis texten ”för insjöar”. Många av dessa färger innehåller dock andra farliga ämnen. Både staden och statliga myndigheter rekommenderar därför att undvika bottenfärg. Istället bör i första hand mekaniskt (t.ex. borsttvätt) och fysiskt (t.ex. genom ytstruktur som hindrar att påväxt fäster) verkande tekniker användas för att hålla båten fri från påväxt. Detta på grund av att det idag inte finns några färger utan miljö- och hälsorisker.

Ta bort otillåten bottenfärg

Om du har en båt som har en otillåten bottenfärg som du ska få giftfri finns det ett antal olika metoder.

  • Skrapa bort färgen, med hjälp av färgborttagningsmedel och skrapa.
  • Slipa bort färgen, antingen genom torrslipning eller våtslipning med rätt utrustning.
  • Blästra bort färgen, detta får endast ske yrkesmässigt och ska följa de miljö-, hälso- och säkerhetskrav som finns. På Hässelby sjösällskaps område är det inte tillåtet att blästra.
Obs! Var medveten om att vid blästring av båtskrov ska anmälan ske till miljöförvaltningen via blankett “Anmälan om blästring av båtskrov” som finns på https://tillstand.stockholm/batklubbar. Anmälan ska inkomma minst tre veckor innan blästningsarbetet påbörjas. 

Det är viktigt att se till att borttagandet sker på ett miljö- och hälsosäkert sätt, med rätt utrustning och skyddsåtgärder. Annars finns risk att de giftiga partiklarna påverkar både miljön och hälsan för den som utför arbetet negativt. Felaktigt utförd borttagning kan utgöra ett större miljö- och hälsopåverkan är att låta biociderna sitta kvar på skrovet.

Om du har frågor om bottenfärger så kan du alltid kontakta gärna klubben på miljo@hasselbysjosallskap.se

Mer information

Läs mer om båtbottenfärg på:

https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/regler-om-batbottenfarg/

https://www.kemi.se/bekampningsmedel/biocidprodukter/vanliga-typer-av-biocidprodukter/batbottenfarger–om-du-maste-mala

Sidan senast uppdaterad 2021-09-06

@ 2021 Hässelby Sjösällskap