Miljöpolicy Hässelby Sjösällskap (HSS)

Hässelby Sjösällskap (HSS) har som mål att minimera hälso- och miljöpåverkan vid båtutnyttjande samt vid underhållsarbeten. 

HSS och dess medlemmar ska:

 • sträva efter att så långt som möjligt minimera miljöpåverkan av verksamheten genom att agera på ett miljöriktigt sätt i båtutnyttjandet, framför allt genom att följa gällande miljölagstiftning samt de miljöregler och den avfallshanteringsplan som klubben tagit fram.
 • efter bästa förmåga välja de mest miljövänliga alternativen samt produkter som godkänts av myndigheter vid underhållsarbeten på den egna båten, vid båttransport (drivmedel) och vid omhändertagande av avfall.
 • sprida informationen om klubbens miljöpolicy och miljöregler för att HSS ambitioner och mål avseende miljöförbättrande åtgärder ska få genomslag.
 • HSS miljöpolicy ska granskas årligen av styrelsen och uppdateras vid behov.

Ansvarsfördelning

Styrelsen

Styrelsen för HSS har som verksamhetsutövare ett särskilt ansvar för att:

 • Klubbens miljöpolicy är känd av alla klubbmedlemmar
 • Fortlöpande arbeta med miljöförbättrande åtgärder och följa nya krav som uppkommer i lagar, förordningar och föreskrifter
 • Utvärdera miljöpolicy och miljöregler
 • Utse miljöansvarig som på uppdrag av styrelsen ansvarar för att utveckla miljöarbetet enligt bestämmelser och lagkrav
 • Utföra årlig egenkontroll

Medlemmar

Varje enskild medlem ansvarar för kostnader för egen otillåten miljöpåverkan. Enskild medlem i HSS ansvarar för att:

 • Följa lagar och regler som gäller för båtägare samt den miljöpolicy, miljöregler och, avfallshanteringsplan som styrelsen i HSS har beslutat om
 • Ta del av HSS miljöinformation
 • Bära de kostnader som följer av miljöpolicy, miljöregler och avfallshanteringsplan 
 • Vara medveten om att avvikelser från miljöregler kan innebära att åtgärder vidtas mot medlem och vid upprepade avvikelser kan styrelsen besluta om upphörande av 

HSS Miljöregler

 • HSS miljöregler skall följas av alla medlemmar i klubben och är en viktig del i klubbens verksamhet.
  • Medlemmar i HSS skall sträva efter att övergå till att använda miljövänliga alternativ av olja, drivmedel, glykol samt andra miljöfarliga kemikalier där sådana finns
  • Undvik tomgångskörning och se till att serva motorn regelbundet vilket bidrar till att hålla nere bränsleförbrukningen
  • Det är förbjudet enligt lag att tömma sin båttoalett i vattnet. Stockholms stad har kostnadsfria toatömningsstationer som är tillgängliga både för stadens båtklubbar, enskilda fritidsbåtsägare eller båtar som passerar Stockholm. Närmaste latrintömningsstation från HSS finns vid Råcksta Sjö hage. För information om Stockholms stads latrintömningsstationer se, https://parker.stockholm/batliv/toatomningsstationer/

  För karta över landets samtliga latrintömningsstationer se Transportsstyrelsens hamnkarta, https://hamnkartan.azurewebsites.net/

  • Vid vinterförvaring av båten vidtas förebyggande åtgärder för att skydda marken från eventuella bränsle- och oljespill från motor och växelhus.
  • Användning av kemikalier ska minimeras och de kemikalier som hanterar inom området ska förvaras på säkert sätt.

Vid olycka

 Medlemmar i HSS skall vidta åtgärder så att inte spill av miljöfarlig vätska, t.ex. olja, glykol, drivmedel eller andra kemikalier rinner ut i vattnet eller på land.

 • Vid större olje-/bränsleutsläpp eller då utsläpp av annan miljöfarlig vätska sker i vattnet, lägg ut läns och kontakta Räddningstjänsten omedelbart via 112. Länsar finns i den metallfärgade containern närmast hamnen (se figur 1), och nyckeln finns på anslagstavlan i klubbhuset.
 • Vid spill på land, använd absorptionsdukar eller granulat beroende på spill. Alt. gräv upp om det sker på mjukare underlag. Material i form av dukar, granulat och skyddsutrustning finns den orangeröda lådan i den metallfärgade containern närmast hamn och nyckeln till containern finns på anslagstavlan i klubbhuset. Kontakta Miljöansvarig alternativt annan HSS styrelsemedlem. Vid större spill kontakta Räddningstjänsten, via 112.

Slagvatten 

Som Medlem i HSS är du skyldig att se till att förorenat slagvatten inte hamnar i sjö eller på land.

 • Länspumpning av slagvatten innehållande oljerester är förbjudet. 
 • Förorenat slagvatten ska hanteras som farligt avfall och hanteras därefter. (Se under rubriken Avfallshantering – Miljöfarligt avfall).

Underhållsarbete

 • Vid underhållsarbeten som t.ex. slipning eller på annat sätt dammspridande arbeten skall mark samt sidor på båten täckas så att dammpartiklar inte sprids. För att minimera dammspridning se också till att använda filter och uppsamlingspåse på slipmaskin.
 • Det är viktigt att slipdammet samlas upp och hanteras som miljöfarligt avfall (Se under rubriken Avfallshantering – Miljöfarligt avfall).
 • Byte av olja, oljefilter, kylarvätska, motorkonserveringsvätskor och batterier ska ske utan risk för att miljöskadliga ämnen kommer ut i mark och vatten. 
 • Det är inte tillåtet att släppa ut frostskyddsmedel i vattnet eller på land. Om inte återanvändning av frostskyddsmedlet sker så ska avfallet lämnas till en miljöstation. 
 • För sin egen hälsa är det mycket viktigt att rekommenderad skyddsutrustning används vid arbeten på sin båt. Se rekommendationer på förpackningar och burkar. Ex kan vara andningsskydd vid slipning eller handskar vid hantering av vätskor.
 • Användning av kemikalier för tvätt av båt ska minimeras och de kemikalier som används ska ge minimal miljöpåverkan. Använd i första hand vatten. 
 • Vid tvätt av båtdäck och båtens ovansida bör kemikalier endast användas om nödvändigt och medlen bör vara biologiskt nedbrytbara.  
 • Enskild medlem ansvarar för att kemikalier för eget bruk hanteras på ett säkert sätt. 
 • Vid tvätt av båt på land ska marken täckas så att eventuella kemikalier och färgflagor inte hamna på eller i marken. 
 • Båtar med otillåten biocidfärg får inte tvättas på varvet. Tvätta av dessa båtar måste ske vid spolplatta med avancerad reningen, en sådan finns i dagsläget inte på Hässelby sjösällskap.

Båtbottenfärger

Hässelby Sjösällskaps medlemmar rekommenderades redan år 2016 att inte använda båtbottenfärg innehållande biocider.

 • Medlem som har sin huvudsakliga hemmahamn i Mälaren får inte använda biocidfärg. 
 • Medlem som har båt med bottenfärg innehållande Tributyltenn (TBT) skall sanera sin botten från dessa ämnen innan båten får sjösättas. Kontakta miljöansvarig om osäkerhet finns. Miljöansvarig har även rätt att om misstanke finns utföra stickprov.
 • Medlem som har båt med annan biocidbottenfärg (innehållande koppar, zink eller liknande ämnen) skall sanera sin båtbotten om båten har sin huvudsakliga hemmahamn i Mälaren. 

Info om godkända bottenfärger hittar du på hemsidan under rubrik: Godkända bottenfärger

 

Sidan senast uppdaterad 2024-06-12

@ 2021 Hässelby Sjösällskap