Miljö

Miljön och klimatförändringarna går självklart inte båtlivet förbi.
Hässelby Sjösällskap är en allmännyttig ideell förening som har som mål att med små medel främja båtlivet. För att skapa förutsättningar för en långsiktig och lyckosam verksamhet måste hänsyn tas till klubbens och båtlivets potentiella miljöpåverkan på mark, luft och vatten och åtgärder vidtas för att minimera denna belastning på miljön.

Vi ligger mitt i Östra Mälarens vattenskyddsområde

HSS varv och hamn ligger inom ett område som ingår i Östra Mälarens vattenskyddsområde. Syftet med vattenskyddsområdet är att skydda dricksvatten, som produceras vid bland annat Lovön och Görväln, mot föroreningar. Därmed behöver de skyddsföreskrifter som gäller för vattenskyddsområdet följas.
Skyddsföreskrifterna finns att läsa på Norrvatten och Stockholm vattens respektive hemsidor, se länk nedan

Hässelby Sjösällskap och dess medlemmar ska:
Sträva efter att så långt som möjligt minimera miljöpåverkan av verksamheten genom att agera på ett miljöriktigt sätt i båtutnyttjandet, framför allt genom att följa gällande miljölagstiftning samt de miljöregler och den avfallsplan som klubben tagit fram.

Efter bästa förmåga välja de mest miljövänliga alternativen samt produkter som godkänts av myndigheter vid underhållsarbeten på den egna båten, vid båttransport (drivmedel) och vid omhändertagande av avfall.

Sprida informationen om klubbens miljöpolicy och miljöregler för att Hässelby Sjösällskaps ambitioner och mål avseende miljöförbättrande åtgärder ska få genomslag.

Att verka för en god avfallssortering i den utsträckning som den är miljömässigt motiverad.

Sidan senast uppdaterad 2021-09-06

@ 2021 Hässelby Sjösällskap