Avgifter

Avgifter

Allmänt om avgifter

Samtliga avgifter är årliga avgifter och faktureras per kalenderår.

Undantag:

Inträdesavgift som bara betalas en gång i samband med att medlemmen tilldelas båtplats.
Avgift för inpasseringsbricka när brickan hämtas ut (max två per familj).
Påminnelseavgifter mm som debiteras endast efter förseelse.

Avgift vid uppsägning

Notera att enligt stadgarna är medlem som slutar skyldig att betala avgift för hela det kalenderår då medlemskapet avslutas. Om en medlem planerar att avsluta sitt medlemskap (eller behålla medlemskap men avsäga sig båtplats) så måste medlemmen genomföra uppsägningen före 31/12 ett visst år. Då betalar man inte något för nästkommande år, under förutsättning att båten tas bort från klubben senast direkt efter sjösättning. Hamnplatsen kommer inte att finnas kvar.

Moms på hamn- och varvsavgifter

Hässelby Sjösällskap är momspliktigt från den 1 januari 2021, beträffande samtliga hamn och varvsavgifter. Momssatsen för dessa är 25%. Nedanstående priser för hamn och varv är bruttobelopp, dvs det ingår moms i beloppen. Nettobelopp kan beräknas genom att multiplicera bruttobeloppen med faktorn 0,8. Moms framgår också av medlemsfakturan.

Medlemsavgifter och påminnelseavgifter är inte momspliktiga.

Nya avgifter

Vid höstmötet 2021 fastställdes nya avgifter från och med 2022. Avsikten med de nya avgifterna är att mer rättvist fördela kostnader mellan medlemmarna. Det totala avgiftsuttaget från medlemmarna gemensamt beräknas vara detsamma som tidigare.

Det som är huvudsakligen nytt är att avgiften för Y-bom är borttagen och ersätts med en hamn-avgift för båtens längd. Grundavgift och avgift för bredd är ändrade. En avgift för sjösättning/upptagning med truck har införts. I övrigt är avgifterna oförändrade jämfört med tidigare.

Medlemsavgifter

Avgiftstyp

Moms J/N

Belopp kr

Kommentar

Seniormedlem

N

300,00

Huvudformen för medlemskap

Juniormedlem

N

100,00

Medlem som är yngre än 18 år

Familjemedlem

N

100,00

Ska vara knuten till en seniormedlem

Inträdesavgift

N

3 000,00

Betalas vid ett tillfälle, när båtplats erhålls

Hamnavgifter (sommar)

Avgiftstyp

Moms J/N

Belopp kr

Kommentar

Grundavgift

J

1 000,00

 

Båtbredd

J

1,50

Per cm båtbredd

Båtlängd

J

0,75

Per cm båtlängd

Varvsavgift (sommar)

Avgiftstyp

Moms J/N

Belopp kr

Kommentar

Traileravgift:

Olastad trailer som förvaras på hamnplan

J

48,00

Avgift per kvm beräknad som:

(Båtlängd+1,5m)*(Båtbredd+0,6m)* 48 kr

 

Truckavgift (upptagning och sjösättning)

Avgiftstyp

Moms J/N

Belopp kr

Kommentar

Truckavgift

 

J

750,00

Årlig avgift för de medlemmar som tar upp båten och sjösätter med hjälp av truck

Varvsavgift (vinter)

Avgiftstyp

Moms J/N

Belopp kr

Kommentar

Båt på trailer

J

48,00

Avgift per kvm beräknad som:

(Båtlängd+1,5m)*(Båtbredd+0,6m)* 48 kr

Båt på marken

J

48,00

Avgift per kvm beräknad som:

(Båtlängd+0,6m)*(Båtbredd+0,6m)* 48 kr

Övrigt

Avgiftstyp

Moms J/N

Belopp kr

Kommentar

Jolleplats i ställ N

80,00

Per år

Kajakplats i ställ N

240,00

Per år

Inpasseringsbricka

J

200,00

Max 2 nycklar per familj

HSS Vimpel

J

150,00

 

Påminnelseavgifter mm

Avgiftstyp

Moms J/N

Belopp kr

Kommentar

Ej fullgjord arbetsplikt

N

1 000,00

 

Ej fullgjord familjevakt

N

2 000,00

 

Ej fullgjord enskild vakt

N

1 000,00

 

Avgift för omärkt trailer

N

250,00

 

Avgift för omärkt båt

N

250,00

 

Påminnelseavgift

N

300,00

Vid försenad betalning

Sidan senast uppdaterad 2023-03-25

@ 2021 Hässelby Sjösällskap