Avfallshanteringsplan

Avfallshanteringsplan 2019-2022

Denna avfallshantering har upprättats för: Hässelby sjösällskap (HSS), Sjöbacken 75, 165 65 Hässelby.

Avfallsplanen har sedan 2019 uppdaterats. Detta dokument utgör version 3.

Enligt Sjöfartsverkets föreskrifter SJÖFS 2001:13 ska det för alla fritidsbåtshamnar finnas en avfallshanteringsplan. Planen är till för att underlätta vid informationsspridning till medlemmar och besökare, i samband med funktionärsbyte eller i kontakt med kommunen.

Ansvar

Miljöansvarig på HSS har ansvaret att genomföra avfallshanteringsplanen. Ytterst vilar dock ansvaret på varje medlem eller besökare att se till att avfallet lämnas på avsedd plats.

Miljöansvarig i HSS är Jenny Pirard, 072-122 88 95, miljo@hasselbysjosallskap.se

Båtklubbens storlek

HSS har 180 båtar i hamn och 100 på varv. Inga gästplatser finns.

Avfallshantering

Varje medlem ansvar för sitt eget avfall.

Hushållsavfall

Varje medlem ansvarar för att frakta bort sina hushållssopor.

Förpackningar

Förpackningar lämnas vid återvinningsstation. Den närmaste finns vid korsningen Blåklocksvägen/Sandviksvägen.

Vid återvinningsstation kan följande fraktioner lämnas:
– Tidningspapper
– Pappersförpackningar/kartonger
– Färgat glas
– Ofärgat glas
– Plastförpackningar
– Metallförpackningar
– Småbatterier

Farligt avfall

HSS medlemmar har skyldighet att på egen hand ta hand om och frakta sitt farliga avfall till lämplig återvinningscentral.

HSS hänvisar i första hand till återvinningscentralen i Lövsta för allt farligt avfall, se adress nedan, alternativt likvärdig återvinningscentral.

Exempel på farligt avfall som skall lämnas på återvinningscentral är:

 • Olja samt spillolja
 • Olje- och bränslefilter
 • Glykol
 • Bränsle, färg- och lösningsmedelsrester
 • Färgburkar av plast, glas samt metall
 • Lack och färgrester
 • Batterier
 • El och elektronikavfall
 • Sprayburkar

Viktigt att tänka på när avfall lämnas på återvinningscentralen:

 • Burkar/flaskor skall vara väl uppmärkta med dess innehåll.
 • Penslar, trasor, tejp och annat hjälpmedel får inte stoppas i tomma burkar som är avsedda för annat.
 • Sprayburkar är brand- och explosionsfarliga och skall hanteras extra varsamt.

HSS miljöstation

På HSS område finns en miljöstation, se karta på anslagstavlan vid klubbhuset samt Figur 1 till höger, som kan utnyttjas av medlemmar i HSS om av förekommen anledning medlemmen inte kan transportera sitt miljöfarliga avfall själv.

OBS: miljöstationen är låst och för att komma åt och använda denna måste miljöansvarig för HSS alternativt styrelsemedlem kontaktas.

I miljöstationen har vi möjlighet att ta hand om mindre mängd farligt avfall. Absorptionsdukar vid eventuellt oljespill finns i den metallfärgade containern närmare hamnen, se figur 2 nedan.

Uppskattning av mängder som hanteras under ett år.

Följande mängder farligt avfall uppskattas enligt statistik från de senaste fem åren hanteras av klubben per år:

Olja: 5 liter
Glykol: 5 liter

Omhändertagande och borttransport av avfall från klubbens område
Styrelsen har genom anmälan till Länsstyrelsen behörighet att transportera bort farligt avfall från medlemmar till behörig avfallsanläggning. Anmälan förnyas vart 5 år. Dokumentation om transporterna upprättas och sparas under minst tre år.

Latrinavfall

Närmaste latrintömningsstation finns vid Jakobsbergs båtsällskap, se samtliga latrintömningsstationer på transportstyrelsens hemsida där även deras status anges, https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/Toalettavfall-fran-fritidsbat/Hitta-tomningsstationer/

Oljespill

Vid större olje-/bränsleutsläpp i vattnet, lägg ut oljeläns och kontakta Räddningstjänsten via 112.

Vid spill på land, använd absorptionsdukar eller granulat beroende på spill. Alt. gräv upp om det sker på mjukare underlag.

Material i form av länsar, dukar, granulat och skyddsutrustning finns i den metallfärgade containern närmast hamn, se figur 2 och nyckeln finns på anslagstavlan i klubbhuset. Vid större spill kontakta Räddningstjänsten, via 112.

Övrigt

Det är förbjudet att ställa avfall av vilket slag som helst utanför miljöstationen eller på annan plats inom varvsområdet. Detta är ett brott mot vår miljöpolicy och kommer hanteras därefter.

Vid frågor vänligen kontakta miljöansvarig alternativt styrelsemedlem.

 

Återvinningscentral Lövsta

Adress: Lövstavägen 501, 165 72 Hässelby

Öppettider:

Måndag – torsdag kl 10.00–20.00

 

 

 

Sidan senast uppdaterad 2021-09-06

@ 2021 Hässelby Sjösällskap