Avfallshanteringsplan

Avfallshanteringsplan 2019-2022

Denna avfallshantering har upprättats för: Hässelby sjösällskap (HSS), Sjöbacken 75, 165 65 Hässelby.

Avfallsplanen har sedan 2019 uppdaterats. Detta dokument utgör version 2.

Enligt Sjöfartsverkets föreskrifter SJÖFS 2001:13 ska det för alla fritidsbåtshamnar finnas en avfallshanteringsplan. Planen är till för att underlätta vid informationsspridning till medlemmar och besökare, i samband med funktionärsbyte eller i kontakt med kommunen.

Ansvar

Miljöansvarig på HSS har ansvaret att genomföra avfallshanteringsplanen. Ytterst vilar dock ansvaret på varje medlem eller besökare att se till att avfallet lämnas på avsedd plats.

Miljöansvarig i HSS är Jenny Pirard, 072-122 88 95, miljo@hasselbysjosallskap.se

Båtklubbens storlek

HSS har 180 båtar i hamn och 100 på varv. Inga gästplatser finns.

Avfallshantering

Varje medlem ansvar för sitt eget avfall.

Hushållsavfall

Varje medlem ansvarar för att frakta bort sina hushållssopor.

Förpackningar

Förpackningar lämnas vid återvinningsstation. Den närmaste finns vid korsningen Blåklocksvägen/Sandviksvägen.

 • Vid återvinningsstation kan följande fraktioner lämnas:
 • Tidningspapper
 • Pappersförpackningar/kartonger
 • Färgat glas
 • Ofärgat glas
 • Plastförpackningar
 • Metallförpackningar
 • Småbatterier

Farligt avfall

HSS medlemmar har skyldighet att på egen hand ta hand om och frakta sitt farliga avfall till lämplig återvinningscentral.

HSS hänvisar i första hand till återvinningscentralen i Lövsta för allt farligt avfall, se adress nedan, alternativt likvärdig återvinningscentral.

Exempel på farligt avfall som skall lämnas på återvinningscentral är:

 • Olja samt spillolja
 • Olje- och bränslefilter
 • Glykol
 • Bränsle, färg- och lösningsmedelsrester
 • Färgburkar av plast, glas samt metall
 • Lack och färgrester
 • Batterier
 • El och elektronikavfall
 • Sprayburkar

Viktigt att tänka på när avfall lämnas på återvinningscentralen:

 • Burkar/flaskor skall vara väl uppmärkta med dess innehåll.
 • Penslar, trasor, tejp och annat hjälpmedel får inte stoppas i tomma burkar som är avsedda för annat.
 • Sprayburkar är brand- och explosionsfarliga och skall hanteras extra varsamt!

HSS miljöstation

På HSS område finns en miljöstation, se karta på anslagstavlan samt nedan, som kan utnyttjas av medlemmar i HSS om av förekommen anledning medlemmen inte kan transportera sitt miljöfarliga avfall själv.
OBS: miljöstationen är låst och för att komma åt och använda denna måste miljöansvarig för HSS alternativt styrelsemedlem kontaktas.
I miljöstationen har vi möjlighet att ta hand om mindre mängd farligt avfall. I miljöstationen finns även absorptionsdukar för eventuellt oljespill. Absorptionsdukar finns även i container närmare hamnen, se figur 2 till höger.

Sidan senast uppdaterad 2020-05-26

@ 2021 Hässelby Sjösällskap

X
X