Stadgar Hässelby Sjösällskap

§1. ÄNDAMÅL

Hässelby Sjösällskap, HSS, är en ideell förening med uppgift:

 • att i mån av tillgång tillhandahålla hamn- och varvsplatser åt sina medlemmar samt att ge medlemmarna möjlighet till en aktiv gemenskap
 • att genom ungdomsverksamhet och medlemsaktiviteter stödja och utveckla medlemmarnas intresse för båtsport
 • att genom upplysning och utbildning verka för säkerhet och god miljö

§2. VERKSAMHETSÅR

 • Verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december

§3.  MEDLEMSKAP

 • Medlemskap beviljas av styrelsen efter erhållen skriftlig ansökan samt erläggande av fastställda avgifter
 • Huvudform för medlemskap är senior- eller juniormedlemskap
 • Den som fyllt eller under räkenskapsåret fyller 18 år kan inväljas som seniormedlem
 • Den som är yngre inväljs som juniormedlem
 • Juniormedlem som uppnått 18 år kan efter ansökan bli seniormedlem
 • Till seniormedlemskapet kan knytas t.ex. familjemedlemskap
 • Endast seniormedlem har rösträtt

§4.  BESLUTANDE ORGAN

 • HSS:s beslutande organ är medlemsmöten

§5.  MEDLEMSMÖTEN

 • Ordinarie medlemsmöten är Årsmötet och Höstmötet.
 • Kallelse till medlemsmöte ska vara medlemmarna tillhanda senast 7 dagar i förväg.

§6.  ÅRSMÖTE RESPEKTIVE HÖSTMÖTE

Årsmötet hålls senast under mars månad. Motioner och ärenden skall vara styrelsen tillhanda senast 1 februari.

Med kallelsen till årsmötet ska förutom dagordning, även medsändas kassaberättelse (balans- och resultaträkning), verksamhetsberättelse samt propositioner och motioner.

Årsmötets dagordning ska uppta:

 • Årsmötets öppnande
 • Årsmötets stadgeenliga utlysande
 • Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 • Val av två rösträknare, tillika justeringsmän
 • Styrelsens verksamhetsberättelse
 • Kassaberättelse (balans- och resultaträkning)
 • Revisionsberättelse
 • Ansvarsfrihet
 • Motioner till årsmötet
 • Val av styrelseledamöter och suppleanter enligt paragraf 15
 • Val av revisorer enligt paragraf 16
 • Val av valberedning om 3 personer enligt paragraf 17

Höstmötet hålls under november månad.

Motioner och ärenden ska vara styrelsen tillhanda senast 1 oktober.

Med kallelsen till höstmötet ska förutom dagordning, även förslag till budget, avgifter och ev arvoden för kommande år, samt propositioner och motioner finnas med.
Höstmötets dagordning ska uppta:

 • Höstmötets öppnande
 • Höstmötets stadgeenliga utlysande
 • Val av ordförande och sekreterare för höstmötet
 • Val av två rösträknare, tillika justeringsmän
 • Fastställande av budget, avgifter och arvoden för kommande verksamhetsår
 • Motioner och propositioner till höstmötet

§7. EXTRA MÖTE

 • Extra möte hålls när styrelsen finner så påkallat eller när minst 20 medlemmar i skrivelse till styrelsen begär att extra möte ska hållas
 • Styrelsen sammankallar till extra möte inom 1 månad efter skrivelsens mottagande
 • Kan ordinarie medlemsmöte hållas inom 1 månad, behöver extra möte ej sammankallas

§8. RÖSTNING

 • Varje seniormedlem äger en röst
 • Alla ärenden avgörs med enkel majoritet där ej annan majoritet är särskilt föreskriven idessa stadgar
 • Avgörande sker genom öppen omröstning utom för det fall att någon fordrar sluten sådan

§9. AVGIFTER

 • Avgifter och ev arvoden fastställs av höstmötet
 • Medlems- hamn- och varvsavgift faktureras tillsammans vid ett tillfälle per år
 • Avgifterna ska vara betalda innan sjösättningen
 • Övriga avgifter betalas inom 30 dagar
 • Betalas ej fastställd avgift ska styrelsen behandla ärendet enligt paragraf 13
 • Medlem som uteslutits eller lämnat HSS har ej rätt att återfå erlagda avgifter

§10. ÄLDRE MEDLEMS FÖRETRÄDE

 • Har flera medlemmar lika skäl att erhålla viss förmån, äger den företräde som under den längsta tiden varit medlem i HSS

§11. MEDLEMS SKYLDIGHETER

 • Medlem ska rätta sig efter HSS:s stadgar, föreskrifter och beslut.
 • Båt inom HSS:s hamnområde ska hållas i ett sjömässigt och gott skick.
 • Den som disponerar hamn- och varvsplats ska ha båten försäkrad. Försäkringen skatäcka skademomenten sjörisk, sliprisk, brandrisk och skadeståndsskyldighet.

§12. UTTRÄDE

 • Önskemål om utträde ska skriftligen meddelas till styrelsen
 • Uppsägning ska ske senast den 31/12 ett visst år för att medlemskapet ska upphöra den 1/1 nästkommande år.

§13. UTESLUTNING

Medlem må uteslutas om:

 • Avgift ej erlagts inom p. 9 angiven tid eller om medlem ej anträffats för meddelande om avgift
 • Medlem uppträder på ett sådant sätt att trevnaden inom HSS i väsentlig mån störs eller aktningen för HSS sätts i fara
 • Medlem inte rättar sig efter HSS:s stadgar och beslut
  Föreligger förmildrande omständigheter må medlem tilldelas varning i stället för uteslutningFör att beslut om uteslutning eller varning ska gälla måste minst 7 styrelseledamöter vara närvarande och 5 av dem vara ense om beslutet, som genom protokollsutdrag ska tillställas den uteslutne

§14. ÖVERKLAGANDE

 • Utesluten medlem kan i skrivelse till styrelsen överklaga beslutet senast två veckor efter att beslutet meddelats.
 • Styrelsen ska då upp frågan på nytt där medlemmen ges tillfälle att få ärendet prövat en gång till.

§15. STYRELSEN

Styrelsen åligger utöver vad som sägs i dessa stadgar att representera HSS:

 • att vara HSS:s verkställande organ
 • att förbereda inkomna ärenden och motioner för medlemsmöten
 • att upprätta berättelse om verksamheten samt föreslå budget
 • att förvalta HSS:s medel och ansvara för dess ekonomi
 • att ange uppdrag för kommittéer och arbetsgrupper med speciella uppgifter
 • Styrelsen ska bestå av 8 ledamöter och 3 suppleanter.
 • Vartannat år väljs ordföranden och 3 ledamöter samt 1 suppleant och vartannat år väljs kassör 3 ledamöter samt 2 suppleanter.
 • Mandattiden är 2 år
 • Förutom ordföranden och kassör som väljs av årsmötet, konstituerar styrelsen sig själv
 • Ledamöterna är lika ansvariga för verksamheten
 • Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande
 • Suppleanterna kallas till styrelsens sammanträden och äger vid dessa möten yttranderätt men ej rösträtt
 • Om styrelseledamot inte kan deltaga kan styrelsen besluta att utsedd suppleant och ersättare för den aktuella styrelseledamoten, ges rösträtt

§16. REVISION

 • Verksamheten granskas av två revisorer vilka väljs för en tid av 2 år och vilka avgår växelvis vartannat år.
 • Kassören ska överlämna erforderliga handlingar till revisorerna för revision senast 1 månad före årsmötet
 • Revisionsberättelsen ska överlämnas till styrelsen senast 1 vecka före årsmötet

§17. VALBEREDNING

 • Valberedningen består av 3 ledamöter, valda av årsmötet för en tid intill nästa årsmöte. En av ledamöterna utses till sammankallande
 • Ledamot av styrelse eller revisor kan inte ingå i valberedningen
 • Det åligger valberedningen att löpande följa verksamheten i HSS, så att genomarbetatförslag till val kan föreläggas
 • Valberedningen ska överlämna kandidatlista till styrelsen senast 3 veckor före årsmötet

§18. FIRMATECKNING

 • HSS:s firma tecknas av styrelsen eller minst två i förening av ordförande, kassör eller annan styrelseledamot

§19. EMBLEM

• HSS:s emblem är standert, mössmärke och klubbmärke §20. UTMÄRKELSER

 • HSS:s utmärkelse är en hedersnål
 • Hedersnål tilldelas medlem som nedlagt ett synnerligen förtjänstfullt arbete inom HSS ochi ovanligt hög grad främjat dess verksamhet och därvid under minst 10 år haftförtroendeuppdrag
 • Utdelning av utmärkelser beslutas av styrelse

§21. STADGEÄNDRING

 • För att stadgeändring ska bli giltig måste den behandlas på två på varandra följande medlems-möten. Därvid fordras 2/3 -dels majoritet för att beslut ska kunna fattas om föreslagen ändring.

§22. UPPLÖSNING

 • Beslut om HSS:s upplösning ska, för att vara giltigt, fattas med 3/4 -dels majoritet av närvarande röstberättigade vid två på varandra följande årsmöten. Härvid ska även beslutas om hur HSS:s tillgångar ska disponeras.

Dessa stadgar är uppdaterade i mars 2021 och fastställda av årsmöte 2021-03-17 (första beslut) samt av höstmöte 2021-11-25 (andra beslut).

Sidan senast uppdaterad 2023-08-23

@ 2021 Hässelby Sjösällskap