Viktigt just nu
 • A-bryggan (yttre bryggan) får ej användas för förtöjning under perioden 16/11 till 14/4.

Stadgar Hässelby Sjösällskap

§1. ÄNDAMÅL
Hässelby Sjösällskap, HSS, är en ideell allmännyttig förening med uppgift:
– att i mån av tillgång tillhandahålla hamn- och varvsplatser åt sina medlemmar samt att ge medlemmarna möjlighet till en aktiv gemenskap
– att genom ungdomsverksamhet och medlemsaktiviteter stödja och utveckla medlemmarnas intresse för båtsport
– att genom upplysning och utbildning verka för säkerhet och god miljö

§2. VERKSAMHETSÅR
Verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

§3. MEDLEMSKAP
Medlemskap beviljas av styrelsen efter erhållen skriftlig ansökan samt erläggande av fastställda avgifter.
Huvudform för medlemskap är senior- eller juniormedlemskap.
Den som fyllt eller under räkenskapsåret fyller 18 år kan inväljas som seniormedlem.
Den som är yngre inväljs som juniormedlem.
Juniormedlem som uppnått 18 år kan efter ansökan bli seniormedlem.
Till seniormedlemskapet kan knytas t.ex. familje- och delägarmedlemskap.
Endast seniormedlem har rösträtt.

§4. BESLUTANDE ORGAN
HSS:s beslutande organ är medlemsmötet.

§5. MEDLEMSMÖTEN
Ordinarie medlemsmöten är Årsmötet, Höstmötet samt Extra möte
Årsmötet hålls senast under mars månad.
Höstmötet hålls under november månad.
Kallelse till medlemsmöte ska vara medlemmarna tillhanda senast 7 dagar i förväg.
Motioner och ärenden ska vara styrelsen tillhanda senast 1 februari beträffande årsmötet och senast 1 oktober beträffande höstmötet.

§6. ÅRSMÖTET
Med kallelsen till årsmötet ska förutom dagordning, även medsändas balans- och resultaträkning, jämte förslag till budget.
Årsmötets dagordning ska uppta:

 • Årsmötets öppnande
 • Årsmötets stadgeenliga utlysande
 • Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 • Val av två rösträknare, tillika justeringsmän
 • Styrelsens verksamhetsberättelse
 • Kassaberättelse (balans- och resultaträkning)
 • Revisionsberättelse
 • Ansvarsfrihet
 • Fastställande av avgifter och arvoden för kommande verksamhetsår
 • Motioner till årsmötet
 • Val av styrelseledamöter och suppleanter enligt paragraf 15
 • Val av övriga funktionärer
 • Val av revisor och revisorssuppleant enligt paragraf 16
 • Val av valberedning om 3 personer enligt paragraf 17

§7. EXTRA MÖTE

 1. Extra möte hålls när styrelsen finner så påkallat eller när minst 20 medlemmar i skrivelse till styrelsen begär att extra möte ska hållas.
 2. Styrelsen sammankallar till extra möte inom 1 månad efter skrivelsens mottagande.
 3. Kan ordinarie medlemsmöte hållas inom 1 månad, behöver extra möte ej sammankallas.

§8. RÖSTNING

Varje seniormedlem äger en röst. Alla ärenden avgörs med enkel majoritet där ej annan majoritet är särskilt föreskriven i dessa stadgar. Avgörande sker genom öppen omröstning utom för det fall att någon fordrar sluten sådan.

§9. AVGIFTER

 1. Avgifter och arvoden fastställes av årsmöte
 2. Medlems- hamn- och varvsavgift faktureras tillsammans vid ett tillfälle per år
 3. Hamn- och varvsavgift ska vara betald innan hamnplats får tagas i bruk, respektive före upptagning på varvet.
 4. Övriga avgifter betalas inom 30 dagar.
 5. Betalas ej fastställd avgift ska styrelsen behandla ärendet enligt paragraf 13.
 6. Medlem som uteslutits eller lämnat HSS har ej rätt att återfå erlagda avgifter.

§10. ÄLDRE MEDLEMS FÖRETRÄDE

Har flera medlemmar lika skäl att erhålla viss förmån, äger den företräde som under den längsta tiden varit medlem i HSS.

§11. MEDLEMS SKYLDIGHETER

 1. Medlem ska rätta sig efter HSS:s stadgar, föreskrifter och beslut.
 2. Båt inom HSS:s hamnområde ska hållas i ett sjömässigt och gott skick.
 3. Den som disponerar hamn- och varvsplats ska ha båten försäkrad. Försäkringen ska täcka skademomenten sjörisk, sliprisk, brandrisk och skadeståndsskyldighet.

§12. UTTRÄDE

Önskemål om utträde ska skriftligen meddelas till styrelsen.

§13. UTESLUTNING

Medlem må uteslutas om:

 1. Avgift ej erlagts inom p. 9 angiven tid eller om medlem ej anträffats för meddelande om avgift.
 2. Medlem uppträder på ett sådant sätt att trevnaden inom HSS i väsentlig mån störs eller aktningen för HSS sätts i fara.
 3. Medlem inte rättar sig efter HSS:s stadgar och beslut.

Föreligger förmildrande omständigheter må medlem tilldelas varning i stället för uteslutning.

För att beslut om uteslutning eller varning ska gälla måste 7 stycken styrelseledamöter vara närvarande och 5 av dem vara ense om beslutet, som genom protokollsutdrag ska tillställas den uteslutne.

§14. ÖVERKLAGNING

Utesluten medlem kan i skrivelse till styrelsen överklaga beslutet. Har den uteslutne i stadgeenlig ordning överklagat styrelsens beslut, ska ärendet tas upp vid nästa medlemsmöte och avgöras genom sluten omröstning. En av HSS utesluten medlem kan överklaga uteslutningen hos regional båtorganisation, till vilken HSS är ansluten.

§15. STYRELSEN

Styrelsen åligger utöver vad som sägs i dessa stadgar att representera HSS:

 • att vara HSS:s verkställande organ
 • att förbereda inkomna ärenden och motioner för medlemsmöten
 • att upprätta berättelse om verksamheten samt föreslå inkomst- och utgiftstat
 • att förvalta HSS:s medel och ansvara för dess ekonomi
 • att ange uppdrag för kommittéer och arbetsgrupper med speciella uppgifter

Ledamöterna är lika ansvariga för verksamheten.

 • Styrelsen ska bestå av 7 ledamöter och 3 suppleanter.
 • Vartannat år väljs ordföranden och 3 ledamöter samt 1 suppleant och vartannat år väljs 3 ledamöter och 2 suppleanter.
 • Mandattiden är 2 år.
 • Förutom ordföranden och kassör som väljs av årsmötet, konstituerar styrelsen sig själv.
 • Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande.
 • Suppleanterna kallas till styrelsens sammanträden och äger vid dessa yttranderätt men ej rösträtt.

§16. REVISION

 1. Verksamheten granskas av två revisorer vilka väljs för en tid av 2 år och vilka avgår växelvis vartannat år. Årligen väljs 1 suppleant för en tid av 1 år.
 2. Kassören ska överlämna erforderliga handlingar till revisorerna för revision senast 1 månad före årsmötet.
 3. Revisionsberättelsen ska överlämnas till styrelsen senast 1 vecka före årsmötet.

§17. VALBEREDNING

 1. Valberedningen består av 3 ledamöter, valda av årsmötet för en tid intill nästa årsmöte. En av ledamöterna utses till sammankallande.
 2. Ledamot av styrelse eller revisor kan inte ingå i valberedningen.
 3. Det åligger valberedningen att löpande följa verksamheten i HSS, så att genomarbetat förslag till val kan föreläggas.
 4. Valberedningen ska överlämna kandidatlista till styrelsen senast 3 veckor före årsmötet.

§18. FIRMATECKNING

HSS:s firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

§19. EMBLEM

HSS:S emblem är standert, mössmärke och klubbmärke.

§20. UTMÄRKELSER

 1. HSS:s utmärkelse är en hedersnål.
 2. Hedersnål tilldelas medlem som nedlagt ett synnerligen förtjänstfullt arbete inom HSS och i ovanligt hög grad främjat dess verksamhet och därvid under minst 10 år haft förtroendeuppdrag.
 3. Utdelning av utmärkelser beslutas av styrelsen.

§21. STADGEÄNDRING

För att stadgeändring ska bli giltig måste den behandlas på två på varandra följande medlems-möten. Därvid fordras 2/3 -dels majoritet för att beslut ska kunna fattas om föreslagen ändring.

§22. UPPLÖSNING

Beslut om HSS:s upplösning ska, för att vara giltigt, fattas med 3/4 -dels majoritet av närvarande röstberättigade vid två på varandra följande årsmöten. Härvid ska även beslutas om hur HSS:s tillgångar ska disponeras.

Sidan senast uppdaterad 2017-10-24

@ 2021 Hässelby Sjösällskap

X
X