Miljöregler

Miljöregler Hässelby Sjösällskap (HSS)
– Hässelby Sjösällskap har som mål att minimera hälso- och miljöpåverkan vid båtutnyttjande samt underhållsarbeten.
– Hässelby Sjösällskaps miljöregler skall följas av alla medlemmar i Hässelby Sjösällskap och är en viktig del i sällskapets verksamhet.

• Medlem i Hässelby Sjösällskap skall vidta åtgärder så att inte spill av miljöfarlig vätska, t.ex. olja, glykol och drivmedel rinner ut i vattnet eller på land.
– Vid olycka där miljöfarlig vätska kommer ut i vattnet skall räddningstjänst larmas omedelbart via telefonnummer 112.
– Vid liknande olycka på land finns Absorbtionsdukar i miljöstationen. Kontakta Miljöansvarig alternativt annan HSS styrelsemedlem för att komma åt dessa och vid behov kontakta även räddningstjänsten.
• Medlemmar i Hässelby Sjösällskap skall sträva efter att övergå till att använda miljövänliga alternativ av olja, drivmedel, glykol samt andra miljöfarliga kemikalier där sådana finns.
• Undvik tomgångskörning och se till att serva motorn regelbundet vilket bidrar till att hålla nere bränsleförbrukningen.
• Det är förbjudet enligt lag att tömma sin båttoalett i vattnet. För tömning av båttoaletter hänvisas till Kvarnvikens Båtklubb eller andra toatömningsstationer.
• Aktuell lista på installerade stationer finns på: www.batmiljo.se.

Slagvatten: Som Medlem i Hässelby Sjösällskap är du skyldig att se till att förorenat slagvatten inte hamnar i sjö eller på land.
– Förorenat slagvatten ska hanteras som farligt avfall och hanteras därefter. (Se under rubriken Avfallshantering – Miljöfarligt avfall).
Om förorenat slagvatten kommer ut i vattnet skall räddningstjänst larmas omedelbart via telefonnummer 112.
– Vid liknande olycka på land finns Absorbtionsdukar i miljöstationen. Kontakta Miljöansvarig alternativt annan HSS styrelsemedlem för att komma åt dessa och vid behov kontakta även räddningstjänsten.

• Vid underhållsarbeten som tex slipning eller på annat sätt damm spridande arbeten skall underlag samt sidor på båten täckas så att dammpartiklar inte sprids.
– Vi rekommenderar att använda någon form av dammsugare eller filter kopplat till slipmaskin vid den typen av arbete.
– Det är viktigt att slipdammet samlas upp och hanteras som miljöfarligt avfall. (Se under rubriken Avfallshantering – Miljöfarligt avfall).
• För sin egen hälsa är det mycket viktigt att rekommenderad skyddsutrustning används vid arbeten på sin båt. Se rekommendationer på förpackningar och burkar. Ex kan vara andningsskydd vid slipning eller handskar vid hantering av vätskor.

Båtbottenfärger:

Stockholms kommun har fattat beslut om att förbjuda all användning av biocidfärger i Mälaren. Kommunen hänvisar till det EU-direktiv som förbjuder Biocider i sötvatten i hela Europa. Det enda undantaget gäller båtar som ligger huvuddelen av säsongen utanför Mälaren, tex i Stockholms Skärgård. Om det är så måste du kontakta Miljöansvarig och ange den adress som båten kommer att ligga vid.

De flesta Biocidfärger innehåller koppar och zink. Tenn vanligen i form av tributyltenn (TBT), förbjöds redan 1988.

Vi har fått ett skriftligt föreläggande som anger att vi från och med 1/1 2018 inte får sjösätta båtar som har biocidfärger i direkt kontakt med vattnet.

Det sätt som vi rekommenderar för att lösa detta är att båtbottnen målas med två lager epoxiharts (tex Biltemas Epoxiprimer) eller så kallad Sealer som nu tagits fram av flera tillverkare. De lagren hindrar effektivt Biociden att komma ut i vattnet och orsaka skada. Du får inte blästra din båt på varvet då det ovillkorligen leder till kontaminering av markområdet som vi är ansvariga för!

Kontakta miljöansvarig om du har frågor!

Info om godkända bottenfärger hittar du här:

Godkända bottenfärger

@ 2017 Hässelby Sjösällskap

X
X